อัตลักษณ์ 

คุณธรรมนำชีวิต   สู่เศรษฐกิจพอเพียง

คือ  ผลผลิตของ กศน.อำเภอกุมภวาปี ที่ได้รับการเรียนรู้จะสามารถนำพาชีวิตตนเองและครอบครัว  โดยใช้หลักธรรมนำชีวิต ในการทำงานเพื่อความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เอกลักษณ์

คิดดี  มีงานทำ  

คือ ผลผลิตของ กศน.อำเภอกุมภวาปี จะเป็นคนที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ที่เรียกว่า  “คิดบวก” โดยสามารถนำความรู้ความคิดไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

  ปรัชญา

“คิดเป็น”

“การจัดการศึกษาของ กศน.อำเภอกุมภวาปี มุ่งให้ผู้เรียนรับบริการได้เรียนรู้ตนเอง  เรียนรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ทั้ง 3 ด้าน