พันธกิจ

ให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยในอำเภอกุมภวาปี  อย่างหลากหลายและทั่วถึงจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สูงขึ้นและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมและสนับสนุน ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา