ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุมภวาปี | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


นายณฐนนท์ อำนาจเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุมภวาปี
หน้าที่ : บริหารงาน
เบอร์โทร. : 0872332777

นางสวย กวยทอง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่ : นายทะเบียน
เบอร์โทร. : 0810513864

นางสาวอุบล ไชยเมือง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : งานการเงิน
เบอร์โทร. : 0945236555

นางสาวสุภาวิตา พันนานนท์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : งานแผนงานและโครงการ
เบอร์โทร. : 0833438345

นางสุระศรี เกิดสบาย

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ : งานการศึกษาต่อเนื่อง
เบอร์โทร. : 0854667104

นางสาวนภาพร คุณาวัตร

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ : งานอำนวยการ
เบอร์โทร. : 0933216176

นางฉวี กิติราช

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0930632930

นายสุพจน์ โพธิ์มูล

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ : งานพัสดุ
เบอร์โทร. : 0879549583

นางสาวนลินี จันศรี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลกุมภวาปี
เบอร์โทร. : 0847244291

นางชุตินันท์ ภูทองตา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลกุมภวาปี
เบอร์โทร. : 0833585766

นายกัมปนาท อินทวงศ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลกุมภวาปี
เบอร์โทร. : 0819744384

นายสุราษฏร์ ทัพสมบัติ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลแชแล
เบอร์โทร. : 0883173476

นางสาวรัชนู นิลดอนหวาย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลแชแล
เบอร์โทร. : 0892134243

นางวัลยา ฤทธิมาร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลแชแล
เบอร์โทร. : 0879539138

นางอัมรา บุญแนะ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเวียงคำ
เบอร์โทร. : 0898628413

นางนภาพร บำรุงภักดี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเวียงคำ
เบอร์โทร. : 0852733060

นายโชติภณ ทานาศรี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเวียงคำ
เบอร์โทร. : 0833512395

นางสาวอุษณี พรหมสาขา ณ สกลนคร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลพันดอน
เบอร์โทร. : 0885082899

นางปราณี วงคีรี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลพันดอน
เบอร์โทร. : 0818712816

นางสุทิพยรัตน์ อินทร์อุดม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลปะโค
เบอร์โทร. : 0878580797

นางสาวสายสุนีย์ คำวะเนตร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลห้วยเกิ้ง
เบอร์โทร. : 0892799669

นายยงยุทธ โคตรปะโค

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลปะโค
เบอร์โทร. : 0883291015

นางสาวดาวเรือง วันณี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลตูมใต้
เบอร์โทร. : 0872206994

นางสาวสุชัชชญา คำทะริ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลหนองหว้า
เบอร์โทร. : 0818722586

ว่าที่ ร.ต. หญิง วนิดา โภคาพานิชย์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลท่าลี่
เบอร์โทร. : 0878644312

นายระเด่น โคตรปะโค

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลหนองหว้า
เบอร์โทร. : 0650507828

นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญาดี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลผาสุก
เบอร์โทร. : 0817178973

นางสาวระพีพร พรมมินทร์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลผาสุก
เบอร์โทร. : 0943102628

นางสาวบุญญเบญญา ธนาดุล

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเสอเพลอ
เบอร์โทร. : 0862344711

นางสาววริดา ลูกภูเขียว

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเสอเพลอ
เบอร์โทร. : 0621531561

นางสาวดาวฤทัย ไชยทักษิณ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเชียงแหว
เบอร์โทร. : 0899431017

นายเวนิช นรินทร์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเชียงแหว
เบอร์โทร. : 0621101169

นางสาวนัฐชากร แสงใส

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลปะโค
เบอร์โทร. : 0956631698

นายสุวิทย์ ลาลด

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลท่าลี่
เบอร์โทร. :

นางสาวสุภานิดา ชินสงคราม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเสอเพลอ
เบอร์โทร. :

นางปราถนา พิทักษ์วาปี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลสีออ
เบอร์โทร. :

นางสาวสุพรรณ แวงวรรณ

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลผาสุก
เบอร์โทร. : 0892789383

นางสาวเนตรนภา เทพบุรี

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลกุมภวาปี
เบอร์โทร. : 0847436988

นายเอกพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลพันดอน
เบอร์โทร. : 0927379407

นางสาววิภาวรรณ สีวันณู

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลท่าลี่
เบอร์โทร. : 0956704785

นางสาวรุ่งนภา ปุราโส

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลพันดอน
เบอร์โทร. : 0852294939

ว่าที่ ร.อ.จิรศักดิ์ ฤทธิมาร

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลพันดอน
เบอร์โทร. : 0818719607

นางสาววิลัยภรณ์ คำทุย

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลห้วยเกิ้ง
เบอร์โทร. : 0996149810

นายวรุฒ สุขตะกั่ว

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลตูมใต้
เบอร์โทร. : 0852228799

นางสาวพรประกาย สรวงศิริ

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลหนองหว้า
เบอร์โทร. : 0833416297

นายปริวัฒน์ ศรีหริ่ง

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลสีออ
เบอร์โทร. : 0916909436

นางพิชชานันท์ สนิทชน

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลเสอเพลอ
เบอร์โทร. : 0640966943

นางอัครภาส์ แจงกลาง

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลเชียงแหว
เบอร์โทร. : 0614659165

นางสาวนัฐกานต์ กัณหาสินธุ์

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลเสอเพลอ
เบอร์โทร. : 0836620181

นางสาวชนัญชิดา กัณหาสินธ์ุ

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลกุมภวาปี
เบอร์โทร. : 0857603526

นางสาวอารียา บุญแนะ

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : ครู ศรช.ตำบลเวียงคำ
เบอร์โทร. :

นางสาวนุชนาฏ วงษา

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
หน้าที่ : บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุมภวาปี
เบอร์โทร. : 0854576291

นายณัฐวุฒิ จักภักดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ไอที
เบอร์โทร. : 0850923118

นางนิตยา แสนปากดี

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : พนักงานบริการ
เบอร์โทร. : 0810579675

นายอนุพงษ์ แสนปากดี

ตำแหน่ง : ยามรักษาความปลอดภัย
หน้าที่ : รักษาความปลอดภัย
เบอร์โทร. : 0862077199